B-Zone Wiki:Politica de confidențialitate

From B-Zone Wiki
Revision as of 13:26, 7 March 2020 by Madalin (Talk | contribs) (Marcat această versiune pentru traducere)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Română
Politica de confidenţialitate Wiki B-Zone

Politica de confidenţialitate şi de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal a site-ului

Protecția datelor este de cea mai mare importanță pentru managementul SC B-ZONE.RO SRL („B-ZONE”). Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unui subiect vizat va fi întotdeauna în conformitate cu regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu protecția datelor specifice țării reglementările aplicabile B-ZONE. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, am dori să informăm publicul larg cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor personale pe care le colectăm, le utilizăm și le prelucrăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, despre drepturile la care au dreptul.

Definiţii

Declarația de protecție a datelor B-ZONE se bazează pe termenii folosiți de legiuitorul european pentru adoptarea regulamentului general de protecție a datelor (GDPR). Declarația noastră de protecție a datelor ar trebui să fie lizibilă și inteligibilă pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a realiza acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

În această declarație de protecție a datelor, folosim, printre altele, următorii termeni:

a) Date personale Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („subiect de date”) O persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, identitate genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

b) Subiectul datelor Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date personale sunt prelucrate de către controlorul responsabil de prelucrare.

c) Prelucrare Prelucrarea este orice operațiune sau set de operații care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, regăsirea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție, aliniere sau combinație, restricție, ștergere sau distrugere.

d) Restricția procesării Restricția procesării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.

e) Profilare Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale , interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.

f) Pseudonimizarea Pseudonimizarea reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele personale să nu mai poată fi atribuite unui subiect specific fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și sunt supuse unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Controlerul sau controlorul responsabil de prelucrare Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele procesării datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele acestei prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau a statelor membre, controlorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau a statelor membre.

h) Procesor Procesatorul este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele controlorului.

i) Destinatar Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, la care datele personale sunt dezvăluite, indiferent dacă sunt terțe sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete particulare în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatare; prelucrarea acestor date de către aceste autorități publice trebuie să respecte normele aplicabile de protecție a datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.

j) Terță parte O terță parte este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, în afară de persoana vizată, controlor, procesator și persoane care, sub autoritatea directă a controlorului sau a procesatorului, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

k) Consimțământ Consimțământul persoanei vizate este orice indicație liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate, prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, semnifică un acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acesta.


Numele și adresa controlorului

Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), a altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și a altor dispoziții referitoare la protecția datelor este:

Cookie-uri

Site-urile B-ZONE, inclusiv wiki.b-zone.ro, folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Multe site-uri și servere Internet folosesc cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID de cookie. Un cod cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele de internet pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocată cookie-ul. Acest lucru permite site-urile și serverele de internet vizitate să diferențieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut, identificat și autentificat folosind codul unic de cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, B-ZONE poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai prietenoase care nu ar fi posibile fără utilizarea cookie-urilor.

Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizatorilor utilizarea site-ului nostru web. Un vizitator care folosește cookie-uri nu trebuie să introducă datele de acces de fiecare dată când este accesat site-ul și preferințele site-ului web sunt păstrate pentru confortul vizitatorilor. Cosul nostru de cumparaturi si sistemele client folosesc de asemenea cookie-uri pentru a asigura o experienta perfecta.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, poate nega definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile existente pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al unui alt software adecvat; funcție care există în toate browserele majore de Internet. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de Internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru web vor fi în întregime utilizabile.

Colectarea de date și informații generale

B-ZONE colectează o serie de date generale și informații atunci când un subiect sau un sistem automatizat accesează site-ul. Aceste date generale și informații sunt stocate în fișierele jurnal de server. Colectate pot fi (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de acces, (3) site-ul de pe care un sistem de acces ajunge pe site-ul nostru (așa-numitele referitori), (4) sub -5 site-uri, (5) data și ora accesului pe site-ul Internet, (6) o adresă de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) alte date similare și informații care pot fi utilizate în caz de atacuri asupra sistemelor și infrastructurii noastre.

Când utilizați aceste date și informații generale, B-ZONE nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) livrarea corectă a conținutului site-ului nostru web, (2) pentru a optimiza conținutul site-ului nostru web, (3) pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor și infrastructurii noastre și (4) pentru a oferi autorităților de aplicare a legii cu informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, B-ZONE analizează statistic datele și informațiile colectate în mod anonim, cu scopul de a crește protecția datelor și securitatea datelor organizației noastre și de a asigura un nivel optim de protecție pentru datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime din jurnalele relevante sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de către o persoană vizată.

Posibilitate de contact prin intermediul site-ului web

Site-ul nostru web conține informații care permit un contact electronic rapid către compania noastră, precum și o comunicare directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă un subiect de date contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Aceste date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către un subiect supus operatorului de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transferul acestor date cu caracter personal către terți, cu excepția cazului în care este necesar pentru a livra corespondență suplimentară.

Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul de date prelucrează și stochează datele personale ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legiuitori în legi sau reglementări la care este supus controlorul.

În cazul în care scopul de stocare nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de stocare prescrisă de legiuitorul european sau de un alt legiuitor competent, datele personale sunt obișnuite blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale. În cazul în care un scop legal pentru stocarea datelor nu mai există, toate datele personale și informațiile de achiziție aplicabile sunt șterse și șterse din sistemul nostru după o perioadă de cinci (5) ani.


Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul de confirmare Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator confirmarea privind prelucrarea sau nu a datelor personale referitoare la acesta. Dacă persoana vizată dorește să utilizeze acest drept de confirmare, acesta poate, în orice moment, să ia legătura cu orice angajat al operatorului.

b) Dreptul de acces Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator informații gratuite despre datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și reglementările europene permit persoanei vizate acces la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal în cauză;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele personale, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
 • atunci când este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele personale sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada respectivă;
 • existența dreptului de a solicita de la operator rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea procesării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune acestei prelucrări;
 • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, informații disponibile referitoare la sursa lor;
 • existența deciziilor automate, inclusiv profilarea, menționate la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale o *astfel de prelucrare pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul să obțină informații cu privire la transferul de date cu caracter personal într-o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare referitoare la transfer.

Dacă persoana vizată dorește să se folosească de acest drept de acces, acesta poate, în orice moment, să ia legătura cu orice angajat al operatorului.


c) Dreptul la rectificare Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator fără întârziere nejustificată rectificarea datelor cu caracter personal inexacte referitoare la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul să completeze datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Dacă persoana vizată dorește să-și exercite acest drept la rectificare, acesta poate, în orice moment, să ia legătura cu orice angajat al operatorului.

d) Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi iertat ) Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la controlor ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate atunci când unul dintre motivele următoare se aplică, atât timp cât prelucrarea nu este necesară (de exemplu, în cazurile în care a avut loc o tranzacție financiară):

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel;

 • Persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare;
 • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale din dreptul Uniunii sau al statelor membre la care este supus controlorul;
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționată la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.
 • Dacă se aplică unul dintre motivele menționate mai sus, iar un persoana vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de B-ZONE, acesta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al controlorului. Un angajat al B-ZONE se asigură imediat că cererea de ștergere este respectată în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

În cazul în care controlorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat în temeiul articolului 17 alineatul (1) să șteargă datele cu caracter personal, controlorul, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa alte controlorii care prelucrează datele cu caracter personal pe care persoana vizată le-a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror link-uri sau copiere sau replicare a datelor cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al B-ZONE va aranja măsurile necesare individual.

e) Dreptul de restricționare a prelucrării Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la controlorul restricția procesării atunci când se aplică una dintre următoarele:

 • Precizia datelor personale este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricția de utilizare a acestora;
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, ci sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate.
 • Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și un persoana vizată dorește să solicite restricționarea procesării datelor cu caracter personal stocate de B-ZONE, acesta poate contacta în orice moment orice angajat al controlorului. *Angajatul B-ZONE va lua măsurile corespunzătoare pentru a restricționa procesarea ulterioară.

f) Dreptul la portabilitatea datelor Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a primi datele cu caracter personal care îl privesc, care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. El sau ea vor avea dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a se împiedica de la controlorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau litera (a) din articolul 9 alineatul (2) din GDPR sau cu un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se realizează prin mijloace automatizate, atât timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale învestite în controlor. În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul de a transmite date cu caracter personal direct de la un operator la altul, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic și atunci când face acest lucru nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți. Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat B-ZONE.

g) Dreptul de a obiecta Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acesta, care se bazează pe litera (e) sau (f) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR.

Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții. ZONA B nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra motive obligatorii legitime pentru prelucrarea care înlocuiesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea legii. creanțe.

Dacă B-ZONE prelucrează date cu caracter personal în scop de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată se opune procesării B-ZONE în scopuri de marketing direct, B-ZONE nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, să opună prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acesta de către B-ZONE în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.

Pentru a exercita dreptul de a obiecta, persoana vizată poate contacta orice angajat al B-ZONE. În plus, persoana vizată este gratuită în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, în pofida Directivei 2002/58/CE, să își folosească dreptul de a se opune prin mijloace automate folosind specificații tehnice.

h) Luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv profilarea Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra lui sau a acesteia, sau în mod similar îl afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesar pentru a încheia sau pentru a executa un contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus controlorul și care de asemenea stabilește stabilește măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al persoanei în cauză.

Dacă decizia (1) este necesară pentru a încheia sau pentru a îndeplini un contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei respective, B-ZONA va pune în aplicare măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor vizate și a intereselor legitime, cel puțin dreptul de a obține intervenția umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dacă persoana vizată dorește să-și exercite drepturile asupra luării automate a deciziilor individuale, acesta poate, în orice moment, să ia legătura cu orice angajat al B-ZONE.

i) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale în orice moment.

Dacă persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de a retrage consimțământul, acesta poate, în orice moment, să ia legătura cu orice angajat al B-ZONE.

Baza legală a procesării

Art. 6 (1) lit. un GDPR servește ca bază legală pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământ pentru un scop specific de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum se întâmplă, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru a furniza orice alt serviciu, prelucrarea este în baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru se aplică operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru efectuarea de măsuri precontractuale, cum ar fi anchetele privind produsele sau serviciile noastre. Dacă compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face în baza art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a unei alte persoane fizice. Prelucrarea ar avea la bază art. 6 (1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de procesare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR. Această bază legală este utilizată pentru operațiuni de prelucrare care nu sunt acoperite de niciuna din temeiurile legale menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazurilor în care aceste interese sunt suprasolicitate de interese. sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal.

Interesele legitime urmărite de controlor sau de un terț

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și a acționarilor noștri.

Perioada pentru care datele personale vor fi stocate

Criteriile utilizate pentru determinarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada legală de păstrare. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse de rutină, atât timp cât nu mai este necesar pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibile consecințe ale eșecului furnizării acestor date

Uneori poate fi necesar să se stabilească, în conformitate cu obligația contractuală, persoana vizată ne oferă date cu caracter personal, care ulterior trebuie prelucrate de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră încheie un contract cu acesta. Ne furnizarea datelor cu caracter personal ar avea consecința că contractul cu persoana vizată nu a putut fi încheiat. Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat. Angajatul trebuie să clarifice persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este necesară prin lege sau contract sau este necesară pentru executarea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele aferente ne furnizării acestora date.
Comunitatea B-Zone, http://b-zone.ro, B-Zone.Ro Community, Bucuresti, Let's play together